బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వడంలో కేసీఆర్ విఫలం

బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వడంలో కేసీఆర్ విఫలం © V6 Velugu ద్వారా అందించబడింది Caption of Image. ...

Source: