డయాబెటిక్ రెటినోపతి రహిత భారతదేశం కోసం పోరాటాన్ని కొనసాగిద్దాం..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "డయాబెటిక్ రెటినోపతి రహిత భారతదేశం కోసం పోరాటాన్ని కొనసాగిద్దాం.." ఇక్కడ Netra Suraksha వారి ఆన్‌లైన్ సెల్ఫ్ చెక్‌అప్ సర్వ...

Source: