డయాబెటిక్ రెటినోపతి - ముందుగా హెచ్చరించేది మీ కోసమే..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "డయాబెటిక్ రెటినోపతి - ముందుగా హెచ్చరించేది మీ కోసమే.." Netra Suraksha వారి ఆన్‌లైన్ సెల్ఫ్ చెక్‌అప్ సర్వేను ఇక్కడ తీసుకోండి...

Source: