జెన్‌‌‌‌వర్క్‌‌‌‌కు రూ.1,200 కోట్లు

© V6 Velugu ద్వారా అందించబడింది జెన్‌‌‌‌వర్క్‌‌‌‌కు రూ.1,200 కోట్లు © V6 Velugu ద్వారా అంద...

Source: