కాళ్లు పట్టుకున్నారు.. గల్లా పట్టుకోకముందే కొనాలె

కాళ్లు పట్టుకున్నారు.. గల్లా పట్టుకోకముందే కొనాలె © V6 Velugu ద్వారా అందించబడింది ...

Source: