ఉద్యోగుల జీతాలను సంస్థలు రహస్యంగా ఎందుకు ఉంచుతాయి?

© Getty Images ఉద్యోగులకిచ్చే జీతాన్ని సంస్థలు రహస్యంగా ఎందుకు ఉంచుతాయి? ఒక అభ్యర్థి ఉద్యోగంలో చేరేందుకు జీతం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. కానీ చాలా సంస్థల...

Source: