గూగుల్‌లో భారతీయులు ఈ ఏడాది ఎక్కువగా ఏం సెర్చ్ చేశారంటే.. దేనికోసం, ఎవరి గురించి.. ఆశ్చర్యకర విషయాలు

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది 2021లో భారతీయులు గూగుల్‌ (Google)లో ఎక్కువగా దేని గురించి వెతికారన్న వివరాలు వచ్చేశాయి. ఈ ఏడాది భారత్‌లో ఎక్కువ సెర్చ...

Source: